جلسه
با توجه به دعوت نامه ارسال شده برای موسسات استانی از صبح شنبه موسسات به ترتیب زمانبندی اعلام شده نسبت به حضور و شرکت در این جلسه اقدام نمودند . طی این جلسه که با حضور کلیه معاونین بنیاد می باشد مدیر اجرایی استان ضمن ارائه اسناد و مدارک درخواست شده به تدوین نقشه راه آن موسسه پرداخته و جناب آقای مهندس ظریف مدیرعامل بنیاد نیز پس از استماع گزارش های ارائه شده نقطه نظرات مدیریتی خود برای بهبود شرایط کاری موسسات ارائه می نمایند .

۱۳۹۶/۷/۱۷