مدیرعامل بنیاد در استان قم
مدیرعامل بنیاد جناب آقای ظریف جهت بررسی و بازدید از پروژه های استان قم در محل موسسه اجرایی این استان حاضر شدند . ایشان پس از برگزاری جلسه ای با مدیر و کارکنان موسسه اجرایی استان قم ضمن بازدید تعدادی از پروژه های در دست اجرا این موسسه راهکارهایی برای بهبود و سرعت بخشیدن به این پروژه ها بیان داشتند . پس از این برنامه نیز جلسه ای برای بررسی نحوه تعامل بیشتر با مدیرکل محترم اوقاف و امورخیریه استان قم برگزار شد .

۱۳۹۵/۱۰/۷